Jakie aliasy uważasz za najbardziej przydatne lub przydatne dla Twojego doświadczenia z Ubuntu?

21

Od kiedy po raz pierwszy stałem się użytkownikiem Ubuntu, rozwinąłem rosnącą listę aliasów i są takie, których nie wyobrażam sobie bez. To sprawia, że ​​myślę, że prawdopodobnie jest jeszcze mnóstwo aliasów, których nie wykorzystałem, co mogłoby ułatwić życie mnie i innych użytkowników ubuntu.

Jakie aliasy używacie, którymi są:
ogólne - mają zastosowanie do wielu użytkowników pomocne - często ich używasz lub oszczędzają dużo czasu, gdy ich używasz

    
zadawane Andy Groff 11.02.2011, 17:25
źródło

10 odpowiedzi

11

Oto kilka, które lubię:

#Opens current directory in a file explorer
alias explore='nautilus .'

#Opens current directory in a file explorer with super user privileges
alias suexplore='sudo nautilus .'

#Opens current directory in Ubuntu's Disk Usage Analyzer GUI with super user privileges in the background
alias analyze='gksudo baobab . &'

#Opens a GUI text editor in the background. Can obviously be replaced with your favorite editor
alias text='gedit &'
#Same as above with super user privileges
alias sutext='gksudo gedit &'

#Opens a file with whatever program would open by double clicking on it in a GUI file explorer
#Usage: try someDocument.doc
alias try='gnome-open'

#lists contents of current directory with file permisions
alias ll='ls -l -sort'

#list all directories in current directories
alias ldir='ls -l | grep ^d'

#self explanatory
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../../'

#show aliases
alias a='echo "------------Your aliases------------";alias'
#Apply changes to aliases
alias sa='source ~/.bash_aliases;echo "Bash aliases sourced."'
#Edit Aliases
alias via='gksudo gedit ~/.bash_aliases &'
    
odpowiedział Andy Groff 23.07.2013, 20:26
źródło
6

Najczęściej używam aliasu:

alias go=gnome-open
    
odpowiedział zpletan 13.01.2011, 01:13
źródło
6

Oto moje preferowane aliasy:

alias ll='ls -lAbhc'
alias l='ls -lBohc'

#History search (use: hs sometext)
alias hs='history | grep '

#Sudo vim
alias svim='sudo vim'

#Add extra protection against mistakes
alias rm='rm -I'

#Unrar alias
alias unrar='rar e'
    
odpowiedział lepe 13.01.2011, 01:56
źródło
4

kilka moich ulubionych (i najbardziej intensywnie używanych!) to:

alias tgz='tar -zxvf'

i

alias tbz='tar -jxvf'
    
odpowiedział user10641 11.02.2011, 16:42
źródło
1

W tej chwili używam 122 aliasów , więc nie będę wyświetlać wszystkich z nich, ale oto krótka lista użytecznych:

 # Key press savers
 # Naturally, key press saving aliases like these are really user-dependent.
 # These are just a few examples.
alias s='sudo ' # the space allows for command name expansion.
alias g='git'
alias q='exit'

alias ls='ls --color=auto' # color
alias l='ls -F'      # classify
alias la='l -A'      # classify, hidden

alias ll='l -lh' # human readable
alias lla='ll -A' # hidden

alias x='clear;'
alias xl='clear; l'
alias xla='clear; la'

# not really an alias, but it can be useful
cl () { cd $@ && ls -F; }

alias rs='rsync -avz --progress --fuzzy -e "ssh"'
alias rsd='rsync -avz --progress --delete-after --fuzzy -e "ssh"'

Kiedyś miałem małą funkcję powłoki, która albo zmieniła się w katalog lub edytowała plik, w zależności od tego, co zostało przekazane do niego. Może to być bardzo przydatne, gdy idziesz do zmiany katalogu, ale zamiast tego decydujesz się na edycję pliku. Napisałem małą funkcję powłoki, która robi to i trochę więcej: link . Obecnie pracuję nad jego przepisaniem w celu obsługi wszelkiego rodzaju plików: link .

    
odpowiedział Evan Teitelman 13.02.2013, 16:44
źródło
1

Oto moja lista aliasów. Niewiele z nich zostało już uwzględnionych na listach innych osób.

# Very frequently used. Use: psg java
alias psg='ps aux | grep -i '

alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../../'

# Updates repo cache and installs all kinds of updates
alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade'

# Frees up the cached memory
alias freemem='sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches'

# Useful for history searching. Use: hs java
alias hs='history | grep -i '
    
odpowiedział Gaurav Kumar 22.07.2013, 19:35
źródło
1

Jest strona internetowa o nazwie alias.sh . Istnieje wiele aliasów zdefiniowanych przez innych użytkowników i możesz dodawać własne aliasy do witryny, a inni je oceniają. Możesz nawet dodać kilka aliasów do listy i użyć ich. Stworzyłem nawet alias do aktualizowania listy moich aliasów, dodając to do mojego ~/.bashrc :

alias s-update-aliassh='curl -s https://alias.sh/user/{Your User}/alias > ~/.bash_aliases; exec bash'
    
odpowiedział Sina Kordestanchi 30.09.2015, 23:36
źródło
1

Oto mój zestaw z tego projektu github: link

###############################################################################
##
## Essentials
alias rm="rm -i" # Confrim remove

###############################################################################
##
## ls variations
alias la="ls -AF"          # List all files
alias ld="ls -d */"         # List only directories
alias l.="ls -A | egrep '^\.'"   # List only dotfiles (hidden files)
alias l1='ls -1AF'         # List files (one line at a time)
alias ll="ls -lhAF"         # List all file details
alias lg="ls -AF | grep"      # Grep through filenames (also see, hg)
alias lp="ls -d 'pwd'/*"      # List full paths
alias lpg="ls -d 'pwd'/* | grep"  # Grep through filenames but list full path
alias lt="ls -Alt"         # Sort by time
alias ltr="ls -Altr"        # Sort by time (reverse)
alias lss="ls -AFlS"        # Sort by size
alias lsr="ls -AFlSr"        # Sort by size (reverse)

###############################################################################
##
#typos
alias vi="vim"
alias vmi="vim"
alias sl="ls"
alias pdw="pwd"

###############################################################################
##
#tar
alias tarc="tar czvf"
alias tarx="tar xzvf"
alias tart="tar tzvf"

###############################################################################
##
#history
alias hg='history | grep'

###############################################################################
##
#chmod
alias ax="chmod a+x"

###############################################################################
##
# Jump down
alias 1d="cd .."
alias 2d="cd ..;cd .."
alias 3d="cd ..;cd ..;cd .."
alias 4d="cd ..;cd ..;cd ..;cd .."
alias 5d="cd ..;cd ..;cd ..;cd ..;cd .."

###############################################################################
##
# Jump down (reverse)
alias 1up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2 -d /)'
alias 2up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3 -d /)'
alias 3up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4 -d /)'
alias 4up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4,5 -d /)'
alias 5up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4,5,6 -d /)'
    
odpowiedział rouble 14.11.2016, 19:38
źródło
0

Bardzo lubię mieć alias do szybszego tworzenia aliasów. Jest to podobne do tego, jak w powłoce rybnej można używać "funkcji" i "funcsave" - ​​nie trzeba otwierać żadnego pliku w edytorze tekstu.

Chociaż częściowo używam tej powłoki, możesz zrobić coś podobnego w Bash:

$ echo -e "function alia { \n echo -e \"\n function $1 { \n $2 \n }\" >> ~/.bashrc \n }" >> ~/.bashrc

# restart shell to use
# usage: $ alia "name" "cmd"
# e.g.: $ alia "gac" "git add -A; git commit -m \"$1\" "
#    $ bash
#    $ gac "my commit message"
#     
#     refers to a variable
#     note that $ and " characters are escaped in the alias content
    
odpowiedział max pleaner 14.11.2016, 20:50
źródło
0

To jest ten, którego używam do tworzenia kopii zapasowych moich PPA.

#List all of my ppas in a text file dumpable form that can be fed into a script 
#   for re-loading them. Perfect for backup prior to an upgrade.
#Note the ppasrestore function below. 
alias lsppas="grep -RoPish '(?<=ppa.launchpad.net/)[^/]+/[^/ ]+' /etc/apt | sort -u | sed 's/^/ppa:/'"

function ppasrestore {

  for I in 'cat '
  do 
    sudo add-apt-repository $I
  done
}
    
odpowiedział user447607 21.12.2016, 19:51
źródło

Przeczytaj inne pytania na temat tagów